خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

یکشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1387
۰۴

 

معشوقه اگر رفت

بگو رو، گم شو

تو بمان افیون ناپاک

که چون تو پاک نیست