خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

دوشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1386
۰۶

 

اگه میشد...، اگه میشد...

یه شب همین وسط بساط میکردیم...، دست دور کمر لب رو لب کام پشت کام

بوسه بدون نفس کشیدن... بدون فرصت بازدم... آخرین دم بدون بازدم ...

...یا حق گفتن ، یک نفس رخ در رخ عطار نیشابوری روبروی حجره مردن