خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

دوشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1386
۱۰

 

بدون هاله های سفید و نورانیت در اطاق چه کنم...؟!

ریه سالم بدون ساقی به چه درد میخوره...؟!

هنجره ی سالم بدون فریاد چه ارزشی داره...؟!

لب سرخ رنگ بدون بوسه لب کبود چه حکمتی داره...؟!