خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

چهارشنبه 19 دی‌ماه سال 1386
روزی نفرین میشوی

 ایکاش زمان لختی می ایستاد و منجمد می شد.

توقف و ایستایی کوچک در حد کشیدن یک نخ سیگار!