خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

دوشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1386
۰۹

 

چه سخن ها که لب به لب زیر گوشت نجوا کرده ام

چه کام های آتشین که از لبانت به تاراج برده ام

چه بسیار رازها و نگوها که از من میدانی

...

با هربار مردن، تمام نگفته ها و خاطرات را به گور زباله دان میبردی

حرمت و ارزش راز به نگفتن آن است

همه را شنیدی و مردی تا هیچ نگویی

 

گوش میدهی و زره زره آب میشوی