خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

چهارشنبه 14 آذر‌ماه سال 1386
جهل مرکب

 

برای او که نمی بیند...، نمی خواند...، نمی گوید

برای او که نمی خواهد...

برای او که،...

می نویسم!

 

*      *      *

 

چه حجم بزرگی شده این حماقت، لجاجت، اصرار و پایمردی بیجا

نمی دانم...، حتی نمی دانم اینها که گفتم درست بود یا اشتباه...

نمی دانم اینها که گفتم واقعیت بود یا شعار

درست و از سلامت ذهن بود و یا بیمارگویه های ذهن

ولله... ولله... سوگند که نمی دانم

...نمی دانم