خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

دوشنبه 5 آذر‌ماه سال 1386
بی عنوان ترین پست


ما...چند روزی است که هرچه میگوییم، به جای گوش دادن می گوید ته جیبت چه مقدار پول داری!


هرچه میگوییم این گاو نر است...، باز میگوید بدوشپ.ن: این چند روز نباید فراموش بشود!