خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

یکشنبه 20 آبان‌ماه سال 1386
با من، نمان

 

اشک هایت، معشوقه چشمان سبز

متبرک و نورانی است

آن را به پای چون منی حرام نکن!