خوابگردها و دستنوشته های پراکنده رضا مشتاق
فراموش خانه
موضوع بندی

ژکانه ها

پنج‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1386
دیباچه

 

خـانه از پای بست ویران است

خواجه در بند نقش ایوان است